NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • EHRM wijst arrest over vergaande bevoegdheden belastingdienst

EHRM wijst arrest over vergaande bevoegdheden belastingdienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is recentelijk een interessant en voor de praktijk belangwekkend arrest gewezen in de zaak Bernh Larsen Holding A/S en anderen tegen Noorwegen. Hierin is, kort gezegd, geoordeeld dat een belastinginspecteur - onder omstandigheden - van een bedrijf kan verlangen hem een volledige back-up te verstrekken van de server waarop de bedrijfsadministratie wordt bijgehouden. Ook als die server eigendom is van een andere entiteit en de server de boekhouding van twee andere bedrijven en persoonlijke e-mails van medewerkers bevat. Een vergaande beslissing.

 

Wat was het geval. Begin 2004 kwam de Noorse fiscus voor controle langs bij Bernh Larsen Holding en eiste toegang tot en een back-up van de door Bernh Larsen Holding gebruikte servers. Bernh Larsen Holding was bereid om de fiscus toegang tot de servers te verlenen. Het verstrekken van een back-up van de servers opgeslagen gegevens ging Bernh Larsen Holding een brug te ver. Dit omdat op de door Bernh Larsen Holding gebruikte servers ook privé e-mailverkeer van medewerkers en de boekhoudingen van twee andere bedrijven stond.

 

De Noorse fiscus vaardigde hierop een informatiebeschikking uit, waarmee formeel afgifte van de back-up werd geeist. Ook besloot de fiscus de boeken van de beide andere bedrijven te controleren. Hiertegen werd door de geïnspecteerde partijen formeel bezwaar aangetekend. Uit het bezwaar blijkt onweersproken dat slechts een klein deel van de back-up versie relevant was voor de belastingcontrole.

Partijen spraken af dat een back-up tape gedurende de bezwaarprocedure bij de Noorse Belastingautoriteit verzegeld aan Noorse fiscus ter beschikking werd gesteld. De Belastingautoriteit stelt de klagende partijen deels in het gelijk, maar oordeelde niet dat de back-up moest worden geretourneerd. Partijen spannen hierop tevergeefs bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad procedures aan. Saillant detail is dat de fiscus na de procedure bij het Noorse rechtbank de back-up tape ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek op last van de politie heeft bestudeerd.

 

Volgens de Noorse hoogste rechtelijke instantie kan de Noorse fiscus op grond van zijn wettelijke bevoegdheden toegang verlangen tot alle documenten die relevant kunnen zijn voor de belastingheffing, inclusief opgeslagen elektronische documenten die niet tot de boekhouding horen. Omdat de administraties van de verschillende bedrijven niet waren gescheiden, overvroeg de fiscus Bernh Larsen Holding niet met een volledige back-up van beide servers.

 

De gecontroleerde bedrijven hebben daarop een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De Noorse fiscus zou met het opvorderen en bekijken van de back-up tape het recht van partijen en hun medewerkers op bescherming van de persoonlijke levenssfeer schenden.

Het EHRM onderzoekt of de fiscus bij het onderzoeken van de back-up tape op zijn kantoor voldoende garanties en waarborgen tegen misbruik van de gegevens heeft genomen. Deze vraag beantwoordt het EHRM bevestigend, omdat:

 

- de controle en het bekijken van de back-up tape vooraf door de Noorse fiscus is aangekondigd;

- er bij de controle en het onderzoek vertegenwoordigers van de bedrijven aanwezig waren;

- de bedrijven hun zienswijze kenbaar mochten maken en commentaar hebben kunnen geven op de volgens de fiscus voor het onderzoek relevante documenten;

- de bedrijven het recht hadden bezwaar te maken tegen de informatiebeschikking;

- de back-up tape werd gedurende de bezwaarprocedure in een verzegelde enveloppe bewaard;

- partijen bij de controle van de back-up door de fiscus aanwezig konden zijn;

- op de inspecteur de verplichting rust om een rapport op te stellen;

- het belastingsubject recht heeft op inzage in dit rapport;

-  irrelevante documenten zo spoedig mogelijk door de fiscus dienen te worden geretourneerd;

- de bedrijven kennelijk niet hebben geklaagd over het feit dat de back-up tape op last van de politie door de fiscus is bekeken en bovendien alle documenten direct na het onderzoek zijn vernietigd;

- de via back-up tape verkregen informatie direct na het onderzoek geheel en permanent van de computersystemen van fiscus zouden worden verwijderd of vernietigd.

 

Op basis hiervan oordeelt het EHRM dat de Noorse fiscus een afgewogen en eerlijke afweging hebben gemaakt tussen enerzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de geïnspecteerde partijen en hun personeel en anderzijds het belang van de fiscus belang om zijn controlerende taken behoorlijk te kunnen uitvoeren. Verder vindt het EHRM de verzoeken om toegang tot de complete server respectievelijk een back-up daarvan gerechtvaardigd, omdat de administraties van de betreffende bedrijven niet gescheiden waren.

 

Een vergaande beslissing, waarbij wat mij betreft vraagtekens kunnen worden gezet. Niettemin maakt dit arrest duidelijk dat Belastingdiensten niet zomaar informatie bij bedrijven kunnen opvorderen. Zij moeten weldegelijk aan een heel aantal waarborgen voldoen.

BRON: HUDOC


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Wim Flaat woensdag 1 mei 2013 17:36

Dit gaat wel heel ver... Welke gevolgen kan dit hebben voor administratiekantoren die vele klanten op één server hebben staan? Om maar niet te spreken van de online-boekhoudpakketten.
Of zie ik het nu wel heel erg zwart in...

Sil Kingma vrijdag 31 mei 2013 16:23

Als die verschillende boekhoudingen niet feitelijk van elkaar te scheiden zijn, lijkt het arrest dit volgens mij inderdaad te impliceren.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.