NL EN

Een greep uit…

SOLV Advocaten lanceert vandaag een nieuw initiatief: een blog met daarin een greep uit een aantal interessante TMC (Technologie-, Media- en Communicatie) uitspraken van de voorafgaande periode. De selectie wordt gemaakt uit de wekelijkse nieuwsbrief van Rechtspraak.nl. Van elke uitspraak wordt kort de inhoud weergegeven, waarna de geïnteresseerde lezer desgewenst door kan klikken naar de volledige uitspraak.

Uitingsvrijheid

LJN: BV2087, Rechtbank Amsterdam, 505675 / KG ZA 11-1926 MvW/MRSB

Datum uitspraak: 19-01-2012
Datum publicatie: 27-01-2012
Soort procedure: Kort geding
Korte Inhoud
: Uitingsvrijheid, persoonlijke levenssfeer, portretrecht - artikel 21 Auteurswet, artikel 8 EVRM, artikel 10 EVRM.

In het kader van het TROS-programma “Opgelicht”, wordt eiser herkenbaar in beeld gebracht in verband met de oplichtingspraktijken van zijn vrouw. De rechtbank oordeelt dat voldoende aannemelijk is dat eiser betrokken is geweest bij de oplichtingspraktijken en dus dat de door de Tros geuite suggestie voldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal. Daarom weegt het belang van de Tros om eiser herkenbaar in beeld te brengen zwaarder dan de inbreuk die daarmee op de persoonlijke levenssfeer van eiser wordt gemaakt. Van belang daarbij is dat de naam van eiser niet wordt genoemd. De vordering wordt afgewezen; voor een vergoeding van immateriële schade is geen plaats.

LJN: BV1765, Rechtbank Utrecht, 316705 / KG ZA 11-963

Datum uitspraak: 25-01-2012
Datum publicatie: 25-01-2012
Soort procedure: Kort geding
Korte Inhoud
:
Uitingsvrijheid, persoonlijke levenssfeer – artikel 6:162 BW, artikel 6:167 BW.

Eiser stelt dat gedaagde tijdens een supportersbijeenkomst naar aanleiding van vragen over de afwijzing van eiser als directeur van voetbalclub Ajax zou hebben gezegd, althans zou hebben gesuggereerd dat, eiser betrokken zou zijn geweest bij omkooppraktijken in de Slowaakse voetbalcompetitie. Eiser stelt zijn eer en goede naam zijn aangetast en eist onder meer rectificatie. Volgens de rechter is in dit kort geding echter onvoldoende vast komen te staan dat gedaagde de uitlatingen daadwerkelijk gedaan heeft. De rechter geeft daarom geen antwoord op de vraag of de vermeende uitspraken wel of niet onrechtmatig zijn.

LJN: BV1681, Gerechtshof 's-Gravenhage, 200.067.211/01

Datum uitspraak: 06-12-2011
Datum publicatie: 24-01-2012
Soort procedure: Hoger beroep
Korte Inhoud
: Uitingsvrijheid, smaad - Artikel 6:162 BW.


Het gaat om de vraag of de uitlatingen van twee advocaten over een derde in een gerechtelijke procedure onrechtmatig (smadelijk) jegens deze derde zijn.
Het Hof stelt dat – alhoewel geen sprake is van een perspublicatie – ter beoordeling van de vraag of sprake is van onrechtmatig handelen, ook hier een afweging moet worden gemaakt tussen de aan de orde zijnde belangen. In dit geval is dat enerzijds het belang verschoond te blijven van beweringen die schadelijk kunnen zijn voor de eer en goede naam en anderzijds het belang bij het in een gerechtelijke procedure naar voren kunnen brengen van hetgeen men dienstig acht ter verdediging van het betrokken standpunt.
Welk van deze belangen de doorslag behoort te geven, hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij spelen onder meer een rol (a) de aard van de uitlatingen en de ernst van de te verwachten gevolgen; (b) het belang dat men met bedoelde uitlatingen beoogt te dienen; (c) de mate waarin de uitlatingen destijds steun vonden in het beschikbare feitenmateriaal; (d) de wijze van inkleding van de uitlatingen. Het hof is van oordeel dat daarbij geen bijzondere regel geldt voor advocaten, maar dat de eventuele bijzonderheden van hun handelen aan de hand van voornoemde  gezichtspunten dienen te worden meegewogen. Ook de inhoud van de gedragsregels  voor advocaten kan daarbij een rol spelen, zij het geen doorslaggevende. Het Hof oordeelt dat geen sprake is van onrechtmatige uitlatingen.

Intellectueel-eigendomsrecht

LJN: BV1721, Rechtbank Zwolle, 193116 / KZ ZA 11-1052

Datum uitspraak: 24-01-2012
Datum publicatie: 24-01-2012
Soort procedure: Kort geding
Korte Inhoud
:
Inbreuk op auteursrecht en slaafse nabootsing van 3d-wenskaarten.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de door gedaagde gebruikte lay-out in haar A6-boekjes dermate veel gelijkenis vertoont met de (auteursrechtelijk beschermde) lay-out van de A6-boekjes van eiser, dat sprake is van auteursrechtinbreuk.
Daarnaast is sprake van slaafse nabootsing: de uitgave van de A6-boekjes door gedaagde is in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer in acht is te nemen en om die reden onrechtmatig jegens eiser. Daarbij acht de voorzieningenrechter van belang dat sprake is van een dermate grote gelijkenis tussen de A6-boekjes dat verwarring is te duchten en dat gedaagde deze verwarring had kunnen voorkomen door, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid, voor een afwijkende, niet verwarringscheppende lay-out te kiezen.

LJN: BV1706, Rechtbank Amsterdam, 501915 / KG ZA 11-1641

Datum uitspraak: 04-11-2011
Datum publicatie: 24-01-2012
Soort procedure: Kort geding (executiegeschil)
Korte Inhoud:
Auteursrechtinbreuk door Usenet-provider.

Executiegeschil over het vonnis van de rechtbank Amsterdam waarin werd geoordeeld dat eiser, een Usenet-provider, rechtstreeks inbreuk maakt op de auteursrechten van de bij Stichting BREIN aangesloten rechthebbenden. Het beroep van eiser op het arrest Premier League van het Europese Hof van Justitie slaagt niet vanwege de feitelijke verschillen van de beweerde auteursrechtelijke inbreuk in die zaak en die in deze zaak. De vordering tot schorsing van het vonnis van de rechtbank wordt afgewezen.

LJN: BV2096, Rechtbank Arnhem, 752711 CV Expl. 11-2341

Datum uitspraak: 04-01-2012
Datum publicatie: 27-01-2012
Soort procedure: Eerste aanleg
Korte Inhoud: Auteursrechtinbreuk, schadevergoeding.

Er is sprake van auteursrechtinbreuk, nu vast staat dat gedaagde  zonder toestemming van de auteursrechthebbende een foto heeft gepubliceerd. Als gevolg van dit onrechtmatig handelen heeft eiser recht op vergoeding van de daardoor geleden schade. De mogelijke omstandigheid dat gedaagde  ten tijde van de publicatie niet wist wie de maker was van de luchtfoto maakt dat niet anders.

LJN: BV1612, Gerechtshof 's-Gravenhage, 200.094.132/01

Datum uitspraak: 24-01-2012
Datum publicatie: 24-01-2012
Soort procedure: Hoger beroep
Korte Inhoud: Modellenrecht, Apple/Samsung

Het hof oordeelt, evenals de voorzieningenrechter, dat Samsung met de verhandeling van haar Galaxy Tab 10.1 geen inbreuk maakt op het modelrecht van Apple uit 2004. Op in 2011 geregistreerde modelrechten betreffende ‘portable display devices’, die een grote(re) overeenkomst vertonen met de iPad, heeft Apple in deze procedure geen beroep gedaan. Het hof acht van belang dat alle elementen van het in 2004 geregistreerde model destijds al in eerdere displays voorkwamen, waardoor het model een beperkt ‘eigen karakter’ had. Daarvan uitgaand levert vergelijking tussen het in 2004 geregistreerde model en de Galaxy Tab 10.1 volgens het hof voldoende verschillen op om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken.

Contractenrecht

LJN: BV1979, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.059.033 E

Datum uitspraak: 24-01-2012
Datum publicatie: 27-01-2012
Soort procedure: Hoger Beroep
Korte Inhoud
: Vervolg op tussenarrest van 4 oktober 2011 (LJN: BT6923). Ontbinding, schadevergoeding –  Artikel 6:277 BW.

Het betreft een vordering tot betaling van de abonnementskosten over de periode dat twee telefoonabonnementen nog zouden zijn doorgelopen, wanneer deze niet zouden zijn ontbonden. De vordering wordt gebaseerd op grond van artikel 6:277 BW, op grond van welk artikel de partij wier tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht is haar wederpartij de schade te vergoeden die deze lijdt doordat geen wederzijdse nakoming maar ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt. Omdat de omvang van de schadevergoeding niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, wordt de schade geschat. Ook de bedongen incassokosten worden toegewezen. De proceskosten niet, omdat het hoger beroep nodeloos veroorzaakt is (door de vordering pas in hoger beroep deugdelijk te onderbouwen).

LJN: BV1768, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.080.790

Datum uitspraak: 24-01-2012
Datum publicatie: 27-01-2012
Soort procedure: Hoger beroep
Korte Inhoud
:
domeinnaam, onrechtmatige uitlatingen op website .

Het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter. Apellante staat toe dat haar zoon de op haar naam geregistreerde website en het bijbehorende e-mailadres gebruikt voor verdachtmakingen tegen en belediging van geïntimeerden. Het hof bepaalt dat, alhoewel niet is komen vast te staan dat appellante de website zelf heeft gemaakt of gebruikt, voorshands voldoende is komen vast te staan zij op de hoogte is van het bestaan van deze op haar naam staande domeinnaam en het gebruik van de website door haar voor de verdachtmakingen.
Nu zij over genoemde concrete kennis beschikt, de domeinnaam op haar naam staat, zij haar creditcard aan haar zoon  ter beschikking heeft gesteld en zij - aangezien de domeinnaam op haar naam staat - (als enige) de mogelijkheid heeft het bestaan daarvan te doen beëindigen, rust op haar de zorgplicht om een einde te maken aan het bestaan van de domeinnaam en het gebruik van de website voor verdachtmakingen tegen geïntimeerden.

LJN: BV1678, Gerechtshof 's-Gravenhage, 200.066.590/01

Datum uitspraak: 27-12-2011
Datum publicatie: 24-01-2012
Soort procedure: Hoger Beroep
Korte Inhoud
:
Overeenkomst, tekortkoming bij hostingdiensten, crediteursverzuim.

Het Hof oordeelt dat eiser en KPN, na overname van Tiscali door KPN, een overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot e-mail- en hostingdiensten. Nu KPN in de nakoming van deze verbintenis tekort is geschoten (zij had de indruk gevestigd dat de overstap van Tiscali naar KPN zonder enige handeling van de zijde van eiser zou plaatsvinden), is KPN voor de door eiser geleden schade aansprakelijk. Echter, KPN is niet aansprakelijk voor het geleden omzetverlies, omdat deze schade niet zou zijn geleden als eiser een back-up van de database had gemaakt.

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.