NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • De spiegelbeeldigheid van het eigen karakter en de beschermingsomvang in het modellenrecht

De spiegelbeeldigheid van het eigen karakter en de beschermingsomvang in het modellenrecht

Apple en Samsung zijn al langer verwikkeld in een titanenstrijd rond de vormgeving van het tablet van Samsung. De Hoge Raad spreekt zich nu uit over het oordeel van het Hof, dat Samsung geen inbreuk maakte op een Gemeenschapsmodel van Apple.

 

Het arrest van de Hoge Raad behandelt twee hoofdthema’s : 1) de beoordeling van het eigen karakter en de 2) beschermingsomvang van het Apple’s model. Het arrest bevestigt dat de beschermingsomvang van art. 10 GModVo wordt beïnvloed door de mate van eigen karakter van het model. De Hoge Raad wijst de klachten van Apple af.

Eigen karakter

Samsung had de geldigheid van het Apple-gemeenschapsmodel betwist in eerdere instanties. Het Hof had bij de beoordeling daarvan het Apple-model (dat er overigens anders uitzag dan de iPad) vergeleken met zes eerder verschenen tablets, ook het vormgevingserfgoed genoemd. In elk van deze zes modellen was wel een kenmerkend element van het Apple-model terug te vinden. Maar omdat geen van deze zes modellen alle elementen van het Apple-model  als combinatie vertoonde, oordeelde het Hof dat het Apple-model over een eigen karakter beschikte en bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het vormgevingserfgoed.

De Hoge Raad oordeelde dat bij de beoordeling van het eigen karakter in het kader van een nietigheidsverweer het aangevallen model moet worden vergeleken met alle modellen waarop het nietigheidsverweer is gebaseerd. Deze lezing volgt uit het criterium dat in art. 6 (jo. 4) GModVo is verwoord: een te beschermen model heeft voldoende eigen karakter om geldig te zijn als de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker worden gewekt door modellen die (eerder) voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. In dit geval moet het Apple-model dus met zes anticiperende modellen vergeleken.

Beschermingsomvang

Apple heeft in cassatie aangevoerd dat bij het bepalen van de beschermingsomvang van het Apple-model niet mag worden teruggegrepen op de algemene indruk die het model wekt ten opzichte van eerdere modellen. Dat is volgens Apple enkel van belang bij het bepalen van de geldigheid van het te beschermen model.

Artikel 10 GModVo zegt over de beschermingsomvang dat ieder model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het beschermde model, valt onder de beschermingsomvang.

De AG herinnert aan de toetsingsmaatstaf in modelkwesties onder verwijzing naar de maatmens uit het arrest PepsiCO/Grupo Promer. De beoordeling dient te gebeuren vanuit het standpunt van de geïnformeerde gebruiker,die niet slechts gemiddelde maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector (zie hierover ook Paul Geerts ‘De Geïnformeerde gebruiker in het modellenrecht: wat moet hij vergelijken en hoe moet hij vergelijken’ IER 2013/13, p. 120-124.)

De AG beargumenteert dat de grotere of kleinere beschermingsomvang van een model is gerelateerd aan de mate van afstand van dat model ten opzicht van eerder bekende modellen, waarbij de beschermingsomvang in elke geval niet groter mag zijn dan de afstand ten opzicht van eerder bekende modellen.

De Hoge Raad volgt de AG en oordeelt dat indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen.

 

BRON: IE Forum en Boek 9


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.