NL EN

Cookiewet: Wbp en handhaving

Op 1 januari 2013 is een nieuw deel van de Cookiewet in werking getreden. Sinds die datum geldt een rechtsvermoeden dat gegevens die met cookies worden verzameld en worden gebruikt voor het volgen van online surfgedrag, persoonsgegevens zijn.

 

Cookies en de Wet bescherming persoonsgegevens

Sinds juni 2012 moest voor het gebruik van cookies al aan de regels uit de Telecommunicatiewet worden voldaan (voorafgaand aan het gebruik van cookies informeren en toestemming verkrijgen). Voor zogenaamde tracking cookies geldt nu dus dat - tenzij bewezen kan worden dat het geen persoonsgegevens betreft – daarnaast aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens moet worden voldaan. Dat geldt natuurlijk ook voor andersoortige cookies die persoonsgegevens (zoals IP-adressen) bevatten. Het gaat dan om verplichtingen als het doen van een melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), het beveiligen van met cookies verzamelde informatie, het bieden van de mogelijkheid tot inzage en correctie aan betrokken eindgebruikers, het aangaan van bewerkersovereenkomsten met betrokken derde partijen en het hebben van een rechtmatige grondslag voor het gebruik van de informatie in cookies.

 

Handhaving door het CBP

Belangrijk is dat naast de OPTA, het CBP ook handhavend kan optreden ten aanzien van het gebruik van cookies. Hoewel het CBP vooralsnog niet over een hoge boetebevoegdheid beschikt, kan dergelijk optreden wel degelijk ingrijpend zijn. Zo is het CBP bevoegd een onderzoek ter plaatse (bedrijfsbezoek) uit te voeren, al dan niet in de vorm van een audit. In het kader van een onderzoek kan het CBP ook schriftelijke vragen stellen. Aan de hand van de ingewonnen informatie kan het CBP voorlopige bevindingen ter kennis brengen van de betrokken partij en de gelegenheid bieden tot reactie, waarna al dan niet een (openbaar) rapport van definitieve bevindingen zal volgen. Op basis van het rapport kan het CBP een besluit nemen, bijvoorbeeld om een last onder dwangsom op te leggen. Tegen een dergelijk besluit kan bezwaar en vervolgens beroep worden ingesteld. Dit schorst het dwangsombesluit niet. Indien niet (tijdig) aan een last wordt voldaan, verbeuren daardoor automatisch eventuele opgelegde dwangsommen . De praktijk leert dat het CBP dergelijke dwangsommen ook zal innen.

 

Tips in geval van handhaving door toezichthouders

 

Bij een onverwacht bedrijfsbezoek: bel direct je advocaat.

Het is gebruikelijk om de aankomst van jouw advocaat af te wachten. Leid de toezichthouders hiertoe naar een aparte ruimte. Vraag intussen vast om een identificatie en om de reden van het onderzoek.

 

Informatieverzoeken toezichthouder

Toezichthouders kunnen informatie opvragen en inzage in gegevens (o.a. bestanden) vorderen. De bevoegdheden mogen alleen worden gebruikt als dat redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van het toezicht.  Fishing expedities zijn verboden.  Maak daarom bezwaar als een verzoek of handeling niet in verband staat met het betrokken onderzoek. Houd ook goed bij welke informatie wordt verstrekt. Vraag bij een telefonisch verzoek om dit op schrift te stellen. Als toezichthouders personen willen horen, laat daarbij steeds een advocaat aanwezig zijn.

 

Maak van elke reactiemogelijkheid gebruik

Toezichthouders zullen een onderneming altijd de gelegenheid geven om op een voorlopig rapport van bevindingen te reageren. Maak daar gebruik van, bijvoorbeeld om onjuistheden te corrigeren. Reageer ook steeds als op andere momenten de mogelijkheid bestaat.

 

Be prepared

Stel ter voorbereiding op bedrijfsbezoeken een handleiding op en wijs daarin zowel intern als extern contactpersonen aan. Laat verder geen termijnen verlopen, maak daarom tegen besluiten binnen 6 weken bezwaar.

 

Door Vita Zwaan en Machteld RobichonPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.