NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Concept wetsvoorstel kansspelen op afstand biedt mogelijkheid voor websiteblokkades

Concept wetsvoorstel kansspelen op afstand biedt mogelijkheid voor websiteblokkades

Vorige week werd het concept wetsvoorstel kansspelen op afstand gepubliceerd, dat nu in consultatie is. Zoals mijn collega Machteld Robichon terecht opmerkt, bevat het wetsvoorstel een aantal opvallende punten.

Mijn aandacht werd met name getrokken door het voorgestelde artikel 34n, dat de mogelijkheid biedt voor het opleggen van blokkadeverplichtingen aan internet providers (ISP’s) en payment providers.

Het voorgestelde artikel geeft de Kansspelautoriteit (KSA) de bevoegdheid om “bindende aanwijzingen” te geven ter naleving van de Wet op de Kansspelen (WoK). Lid 2 van dit artikel luidt:

De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, kan er toe strekken dat een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst of een aanbieder van een financiële dienst wordt verplicht om het verkeer te blokkeren dat wordt gebruikt voor:

a. het organiseren van kansspelen zonder vergunning op grond van deze wet;
b. deelname aan kansspelen als bedoeld onder a, of
c. reclame- of wervingsactiviteiten voor kansspelen als bedoeld onder a, in welk geval de termijn, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval niet korter is dan zes weken
.

Het artikel geeft de KSA dus de bevoegdheid om ISP’s ertoe te verplichten websites te blokkeren die illegale (online) kansspelen aanbieden of er reclame voor maken. Ook financiële dienstverleners kunnen ertoe verplicht worden het betalingsverkeer van en naar zulke sites te blokkeren. Opvallend is dat de KSA deze maatregel in beginsel mag opleggen zonder voorafgaande rechterlijke toets. Wel bestaat er voor de providers een mogelijkheid om tegen het besluit van de KSA bij de (bestuurs-)rechter in bezwaar en beroep te gaan.

Mocht het voorgestelde artikel 34n er komen, dan is het de eerste keer dat een Nederlandse wet een grondslag biedt om providers ertoe te verplichten een website en/of het internetverkeer te blokkeren.

Dergelijke blokkade-maatregelen zijn zeer controversieel. De informatievrijheid wordt erdoor beperkt, maar ook het recht op privacy (van de internetgebruiker) en de vrijheid van ondernemerschap (van de provider) worden er door geraakt. Wil een beperking van deze fundamentele rechten geoorloofd zijn, dan is volgens het EVRM en de jurisprudentie van het EHRM vereist dat de maatregelen “noodzakelijk zijn in een democratische samenleving”.

De Memorie van Toelichting merkt inderdaad op dat het blokkeren van internetverkeer “kan leiden tot een beperking van het door artikel 10 EVRM gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting” (andere grondrechten worden niet genoemd). Volgens de Toelichting is de mogelijkheid om illegale online kansspelen te belemmeren in bepaalde gevallen echter noodzakelijk om de doelstellingen van het kansspelbeleid – met name het voorkomen van kansspelverslaving, criminaliteit en illegaliteit – te realiseren. “Omdat het daarnaast gaat om commerciële uitingen, kan naar de mening van de regering aan die zwaarwegende algemene belangen op voorhand meer gewicht worden toegekend dan aan het belang van de illegale kansspelaanbieder en de deelnemer aan die illegale kansspelenspelen bij het verstrekken en ontvangen van dergelijke gegevens van commerciële aard”, aldus de regering.

Naar mijn mening stelt de regering zich hier wel erg lichtvaardig op het standpunt dat voldaan is aan het noodzakelijkheidsvereiste. Daarvoor moet de maatregel immers ook worden getoetst aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Het vereiste van proportionaliteit betekent onder meer dat de beperking werkelijk geschikt moet zijn om het te beschermen doel te dienen en dat een billijke verhouding moet worden gewaarborgd tussen de beperking van de uitingsvrijheid en het belang dat wordt nagestreefd. Het vereiste van subsidiariteit komt erop neer dat indien er een minder vergaande maatregel bestaat om het gestelde doel te bereiken, de verdergaande maatregel disproportioneel is.

Het is zeer de vraag of het blokkeren van websites en internet/betalingsverkeer aan deze vereisten voldoet. De bron van de illegaliteit wordt er immers niet door aangepakt, waardoor het maar de vraag is of de maatregel wel “werkelijk geschikt” is in de hiervoor bedoelde zin. Vaststaat verder dat er tal van (eenvoudige) methoden bestaat om de blokkades te omzeilen. Blokkademaatregelen zijn dus zeer ineffectief, terwijl zij wel een grote last met zich meebrengen voor ISP’s, en ook de privacy van internetgebruikers raken. Ook kan niet zomaar voorbij worden gegaan aan het ‘chilling effect’ dat dit soort filterverplichtingen kunnen hebben op ISP’s. Het blokkadesysteem zal er zonder twijfel toe leiden dat ISP’s in toenemende mate benaderd worden met verzoeken om de toegang tot websites te filteren of te blokkeren.

Elders in de Memorie van Toelichting stelt de regering zich nog op het standpunt dat de bevoegdheid in wezen zou neerkomen op een wettelijke Notice and Takedown-regeling:

In deze gevallen strekt de bindende aanwijzing niet zozeer tot concretisering van de betrokken verbodsbepaling (artikel 1, eerste lid, onder b, Wok), maar veeleer tot attendering van de betrokken dienstverlener op het feit dat zijn diensten worden gebruikt voor illegale kansspelen en de instructie om die specifieke diensten te staken. In wezen gaat het hierbij om de wettelijke regeling van de Notice and Take Down -verzoeken die nu al op vrijwillige basis aan internetproviders kunnen worden gedaan om illegale kansspelwebsites te doen verwijderen. Deze strekt zich voortaan ook uit tot de bij illegale kansspelen betrokken financiële dienstverleners.

Dat het blokkeren van een website en of het afsluiten van internetverkeer echter iets totaal anders is dan het verwijderen van bepaald materiaal, moge duidelijk zijn.

Ik voorzie dan ook dat dit onderdeel van het wetsvoorstel de nodige (kritische) reacties zal uitlokken van een groot aantal partijen. Het is te hopen dat dergelijke geluiden door de regering gehoord worden.

 

BRON: Internetconsultatie.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Mmaasman vrijdag 31 mei 2013 09:30

Ok, dan mag de KSA straks dus gewoon hele websites op zwart zetten als sanctie voor het publiceren van een gokadvertentie van een in Nederland illegale aanbieder (die in een andere lidstaat gewoon een vergunning kan hebben), maar voor het blokkeren van kinderporno is (een rechtelijke machtiging nodig? Het lijkt mij dat een ingrijpende maatregel als het blokkeren van een site ook bij kansspeladvertenties pas mag worden opgelegd onder zeer strikte voorwaarden, en dat daarvoor op zijn minst een rechterlijke machtiging nodig is die op basis van een zorgvuldige afweging is afgegeven.

Thomas donderdag 31 oktober 2013 21:40

Lijkt me dat ze ook achter bedrijven gaat die zogenaamd Nederlandse gokkasten aanbieden. Voorbeeld hiervan is http://www.dutchgokkasten.nl/.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.