NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • CBP waarschuwt voor privacyissues decentralisatie richting gemeenten

CBP waarschuwt voor privacyissues decentralisatie richting gemeenten

De privacy van burgers komt in gevaar wanneer gemeenten steeds meer taken gaan overnemen en allerlei privégegevens van inwoners gaat combineren. Dat schrijft het College bescherming persoonsgegevens in een brief aan Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken.

Gemeenten krijgen steeds meer taken toegewezen op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het CBP vreest dat gemeenteambtenaren daardoor inzage krijgen in persoonlijke gegevens zonder dat er deugdelijke privacywaarborgen zijn.

Gemeenten kunnen in de verleiding komen gegevens over kinderen en hun ouders te combineren met diverse andere gegevens die de gemeenten hebben vanuit sociale zaken en de AWBZ. Zo heeft de gemeente allerlei gevoelige medische gegevens over langdurig zieken en ouderen. Daarnaast krijgen gemeenten ook beschikking over strafrechtelijke gegevens. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens zijn medische en strafrechtelijke gegevens bijzondere persoonsgegevens waarmee uitzonderlijk voorzichtig dient te worden omgegaan. Gezien de gevoeligheid van de gegevens is de verwerking ervan aan allerlei extra voorwaarden gebonden.

Het CBP vreest dan ook voor “ernstige risico’s voor de persoonlijke levenssfeer” voor burgers. Het CBP wijst er op dat gemeenten niet zo maar allerlei gegevens van burgers aan elkaar mogen knopen. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat persoonlijke informatie alleen mag worden gebruikt voor het doel waarvoor die informatie is verzameld en opgeslagen. Een dergelijke bewerking van persoonsgegevens is bovendien alleen maar wettig als die doelen duidelijk zijn omschreven en tevens is vastgelegd welke gegevens er nodig zijn om dergelijke taken uit te voeren.

Het CBP geeft dan ook aan dat gemeenten een Privacy Impact Assessment moeten doen die de risico’s en privacywaarborgen in kaart brengt. Daarmee moet het bovenmatig delen van persoonsgegevens proactief worden aangepakt. Met bovenmatig delen doelt het CBP vooral op het gebruiken van de gegevens voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld en de beveiliging ervan.

Er dreigt volgens het CBP “volstrekte intransparantie”:

“waardoor het noch voor burgers noch voor de overheid zelf overzichtelijk is wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel dat gebeurt.”

Plasterk dient met een duidelijke visie te komen over hoe de verhouding moet zijn tussen het uitvoeren van taken door de gemeente en het waarborgen van de betrokken burgers. Wanneer dit niet gebeurt is het kabinetsbeleid mogelijk in strijd met artikel 8 EVRM, artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de Wbp.

Auteur: Sarah Tobée

BRON: webwereld.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.