NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • CBP: Reformatorisch Dagblad schendt privacy abonnees

CBP: Reformatorisch Dagblad schendt privacy abonnees

De uitgever van het Reformatorisch Dagblad heeft persoonsgegevens van haar abonnees onrechtmatig voor direct-marketingdoeleinden aan derden verstrekt, zo oordeelde het College bescherming persoonsgegevens (‘Cbp’) vorige week.

Normaal gesproken is het op een dergelijke wijze doorgeven van naam- en adresgegevens aan een derde toegestaan indien de verantwoordelijke voor de verwerking (de uitgever) de verwerking kan baseren op één van de in artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens ('Wbp') genoemde grondslagen, en zij aan de overige eisen uit deze wet voldoet. Van deze grondslagen zijn de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst en het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke de belangrijkste.

Het verstrekken van de persoonsgegevens van de abonnees van het Reformatorisch Dagblad heeft echter een ‘bijzonder’ randje. Naast de ‘gewone’ persoonsgegevens definieert de Wbp namelijk ook een categorie ‘gevoelige’ persoonsgegevens, waarmee extra zorgvuldig moet worden omgesprongen. Van deze zogenaamde bijzondere persoonsgegevens is volgens artikel 16 Wbp onder meer sprake indien deze gegevens betrekking hebben op iemands godsdienst of levensovertuiging. Hetzelfde artikel bepaalt dat voor de verwerking van deze gegevens, behoudens een aantal uitzonderingen, een verbod geldt.

Het is nu echter de vraag of de door het Reformatorisch Dagblad  verstrekte persoonsgegevens betrekking hebben op de godsdienst van hun abonnees en derhalve als bijzondere persoonsgegevens kwalificeren. Immers, naam- en adresgegevens vertellen weinig over de religie van een betrokkene. Hierover bepaalt de Memorie van Toelichting bij de Wbp echter dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen direct en indirect gevoelige gegevens. De tweede categorie bestaat uit gegevens die weliswaar als zodanig geen betrekking hebben op gevoelige gegevens, maar waaruit wel de aanwezigheid van een gevoelig kenmerk rechtstreeks kan worden afgeleid. Ook deze gegevens vallen onder de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’.

Nu de namen en adressen die het Reformatorisch Dagblad in haar bezit heeft ontegenzeggelijk iets over de aangehangen godsdienst van een abonnee zeggen, oordeelt het CBP dat het hier inderdaad om (indirecte) bijzondere persoonsgegevens gaat. Voor deze categorie gegevens geldt dus het algemeen verwerkingsverbod van artikel 16; zelfs al zou Reformatorisch Dagblad een beroep kunnen doen op de grondslagen van artikel 8 Wbp, dan nog kan de verwerking onrechtmatig zijn. Nu in het onderhavige geval alleen de toestemming van de betrokkenen om de gegevens aan derden te verstrekken een ontheffing van het verwerkingsverbod kan opleveren, en de uitgever deze toestemming niet heeft verkregen, handelt de verantwoordelijke in strijd met de Wbp.

In dit geval geeft het Cbp, zoals dat vaker gebeurt, het de uitgever van het Reformatorisch Dagblad een tweede kans om de onrechtmatige gegevensverwerking te staken alvorens zij handhavend zal optreden.

BRON: cbpweb.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.