NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Burger mag overvaller toch aan de digitale schandpaal nagelen
 • GEPLAATST OP: 14 november 2011
 • GEPLAATST DOOR: Anke Verhoeven
 • GEPLAATST IN: Privacy
 • GOOGLE+: Anke Verhoeven

Burger mag overvaller toch aan de digitale schandpaal nagelen

Al twee keer eerder ontstond er ophef over het plaatsen van beelden van inbrekers op internet. Eerst naar aanleiding van het voornemen van Vereniging Eigen Huis om haar leden op te roepen foto’s en video’s van inbrekers in te zenden zodat deze via de website van Vereniging Eigen Huis te kijk konden worden gezet. Later naar aanleiding van een vermeend wetsvoorstel waarin zou worden opgenomen dat burgers en ondernemers hoge boetes krijgen als ze inbrekers of ander gespuis digitaal aan de schandpaal nagelen

Milica Antic plaatste naar aanleiding van beide nieuwsberichten een uitgebreide blog waarin zij uiteenzette waarom het online plaatsen van beelden van inbrekers door burgers gevallen in strijd zal zijn met het grondrecht op privacy in het algemeen en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in het bijzonder.

Daarbij is met name van belang dat opsporing een taak van de politie is en dat het internet een zeer ingrijpend medium is. Vanwege de ‘olievlek’-werking van het internet kan een onschuldig iemand namelijk tot in lengte van dagen geconfronteerd worden met een onterechte beschuldiging.

Opvallend is dan ook dat er vorige week dinsdag een motie van de PVV is aangenomen die het mogelijk maakt dat burgers toch beelden van overvallers en andere criminelen op internet publiceren. De motie-Elissen/Van Toorenburg (33000-VI, nr. 43) luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid de burger wil activeren en betrekken;

overwegende dat er steeds vaker opnamen van overvallers en andere criminelen worden gemaakt terwijl er op het gebied van opsporing ruimte voor verbetering bestaat;

overwegende dat de opsporing van criminelen vergemakkelijkt wordt indien zo snel mogelijk na een misdrijf beelden van de dader breed beschikbaar zijn zodat ook de pakkans toeneemt;

overwegende dat voor de burger die slachtoffer of getuige is van een misdrijf, rechtmatigheid en het belang van snelle en kansrijke opsporing de belangrijkste beweegreden zal zijn om beelden te openbaren;

overwegende dat de politie er niet in slaagt, alle beschikbare opnamen snel en adequaat op internet te zetten;

overwegende dat er nu ook al beelden van overvallers via "social media" en andere internetservices worden verspreid zonder dat hierbij de verplichting bestaat aangifte te doen en de beelden expliciet ter beschikking te stellen aan de politie;

overwegende dat de privacy van onschuldige burgers wordt vergroot door het plaatsen van beelden van daders op internet te koppelen aan een verplichting tot het doen van aangifte bij de politie;

overwegende dat het doen van valse aangifte strafbaar is, net zoals smaad en laster zodat het onterecht plaatsen van beelden aangepakt kan worden;

verzoekt de regering om beleid te ontwikkelen zodat burgers zonder angst voor strafrechtelijke vervolging en/of bestuurlijke beboeting beeldregistraties van overvallers en andere verdachten van misdrijven op internet kunnen zetten of op andere manieren kunnen openbaren mits daarbij aangifte wordt gedaan bij de politie en de beeldregistratie tevens wordt aangeboden aan de politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Overwogen wordt dat de politie niet genoeg tijd heeft om alle beelden op tijd online te zetten. Dat maakt mijns inziens echter niet dat het aan de burger overgelaten mag worden om de moeilijke belangenafweging te maken. De burger in wiens huis is ingebroken zal het namelijk veel minder nauw nemen met de bewijslast en dus sneller beelden van een persoon online plaatsen, terwijl nog niet voldoende vaststaat dat hij schuldig is.  

Volgens de indieners van de motie is daarvoor echter een voldoende waarborg dat als eis wordt gesteld dat de burger die de beelden online plaatst aangifte moet doen bij de politie. In mijn ogen is dit wel een hele magere waarborg. Aangifte kan immers in principe van alles worden gedaan, ook dingen die achteraf bijvoorbeeld niet strafbaar blijken. Het is niet aan de burger om te beoordelen of er een strafbaar feit is gepleegd en wie daaraan schuldig is. Dat kán de burger ook helemaal niet beoordelen, daar hebben we de politie en het openbaar ministerie voor.

Het feit dat valse aangifte strafbaar is hoeft dus zeker niet in de weg te staan aan het onterecht plaatsen van beelden. Een niet-valse aangifte kan immers ook per ongeluk een onschuldig persoon aanwijzen of zien op een handeling die achteraf niet strafbaar blijkt te zijn. Bovendien verwacht ik niet dat elke valse aangifte aan het licht zal komen, laat staan dat die ook steeds vervolgd worden.

Ik ben heel benieuwd hoe het beleid waarnaar verwezen wordt in de motie uitgewerkt zal worden en de visie van het College Bescherming Persoonsgegevens daarop. Dit laatste met name gezien de brief die Kohnstamm (voorzitter van het CBP) naar aanleiding van de genoemde ophef over de privacyboete aan de tweede kamer stuurde. Hij benadrukte dat er goede redenen zijn waarom we het aan politie en justitie overlaten om af te wegen of het plaatsen van beelden van een verdachte opportuun is:

“er zijn goede redenen om met grote omzichtigheid om te springen met het publiek maken van beelden van identificeerbare personen bij een onopgeloste diefstal of inbraak via internet of anderszins. Ook de politie past daarom strikte regels toe alvorens beelden via het programma “Opsporing Verzocht” uit te zenden.”

In het verlengde daarvan stelde hij voor om:

“Bijvoorbeeld door een procedure te ontwerpen waardoor naar analogie van “Opsporing Verzocht” de ter beschikking gestelde beelden onder strikte verantwoordelijkheid van de geweldsmonopolist ingezet kunnen worden voor effectieve opsporing en vervolging van daders.”

Het plan om burgers dergelijke beelden online te laten plaatsen met als enige waarborg dat ze aangifte moeten doen, lijkt me niet in lijn met dat voorstel.

 

 

BRON: nu.nl, tweedekamer.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

M. van Geest woensdag 16 november 2011 20:22

Geachte lezer,

Het lijkt op zijn minst handig om bij dit stuk te vermelden wie verantwoordelijk is voor welke tekst.

Dank en plezier,

Martin van Geest (info@risconarnhem.nl)

Alice donderdag 2 augustus 2012 12:57

''Het is niet aan de burger om te beoordelen of er een strafbaar feit is gepleegd en wie daaraan schuldig is. Dat kán de burger ook helemaal niet beoordelen, daar hebben we de politie en het openbaar ministerie voor.''

Soms maken mensen dingen gewoon ingewikkelder dan ze zijn. Als er bij je thuis wordt ingebroken en dat staat op beeld, dan kan de bewoner op basis daarvan echt wel inschatten of er een strafbaar feit is gepleegd en wie de daders zijn. Je kunt je jezelf soms dan ook beter afvragen waarom er mensen zijn die slachtoffers desondanks liever blijven frustreren door te doen alsof ze er allemaal niks van snappen.

Misbruik kun je ook apart strafbaar stellen.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.