NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Blog Menno Weij op BlogIT: "Rechtbank blokkeert toegang tot platform"

Blog Menno Weij op BlogIT: "Rechtbank blokkeert toegang tot platform"

Voor BlogIT.nl schreef ik de volgende blog.

De rechtbank Rotterdam heeft recent een interessant, maar tevens opvallend vonnis gewezen over twee juridische vraagstukken: (i) de inbreuk op auteursrechten op software, en (ii) het blokkeren van toegang tot een platform.
De ruziënde partijen hadden een overeenkomst gesloten, Fides als licentiegever van een platform en EuroPsyche als licentienemer. De overeenkomst zag op het online ter beschikking stellen van een digitaal platform voor verschillende doeleinden die samenhangen met de zorgverlening door EuroPsyche. 

Mag Fides blokkeren, ook al heeft EuroPsyche niet betaald?
De rechtbank overweegt dat, zelfs als vast komt te staan dat EuroPsyche wanprestatie pleegt (de inhoud van die verplichtingen stond namelijk niet vast), Fides niet gerechtigd is de toegang tot het platform zomaar te blokkeren.
De rechtbank acht een blokkade in het algemeen disproportioneel, omdat het een voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van EuroPsyche essentieel systeem betreft.

“Daarbij is enerzijds in de overweging betrokken, dat aannemelijk is dat niet of nauwelijks sprake is geweest van ingebrekestelling, terwijl EuroPsyche een substantieel bedrag op korte termijn heeft betaald, en anderzijds dat het hier een systeem betreft dat zorgverlening aangaat.”

“Het beroep van Fides op een (wettelijk) opschortingrecht moet voorshands in dit geval daarom, ook al vloeien de verbintenissen over en weer uit dezelfde rechtsverhouding voort en ook al zou de geldvordering die zij op EuroPsyche stelt te hebben opeisbaar te achten zijn, als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar worden aangemerkt.”
Het blokkeren van de toegang tot bedrijfskritische gegevens is een heikel punt, maar naar mijn mening komt de rechtbank wel met een praktische oplossing. Fides mag wel blokkeren indien EuroPsyche niet aan haar betalingverplichtingen voldoet, en Fides waarschuwt alsnog te gaan blokkeren indien Europsyche niet alsnog binnen een bepaalde termijn betaalt: “ (…) in redelijkheid [kan] van Fides niet worden verlangd dat zij blijft wachten; toepassing van haar opschortingrechten zal dan niet disproportioneel zijn, mits zij die toepassing tijdig (tenminste twee weken tevoren) aan de aangesloten zorgverleners en EuroPsyche aankondigt.”
Overigens slaat de rechtbank de spijker mis met de constatering dat er “nauwelijks” ingebreke is gesteld. Je stelt immers in gebreke of niet, dus zwart/wit.

Maakt EuroPsyche inbreuk op de auteursrechten op de software?
De rechtbank gaat, opvallend genoeg, mee in deze redenering. Zij stelt dat Fides licentienemer is van de auteursrechthebbende, Systicon en dat:

“EuroPsyche (als gebruiksgerechtigde van Fides), zonder toestemming van Systicon of Fides, niet gerechtigd [is] aan de hand van en gebaseerd op het digitale platform van Systicon een vervangend systeem te ontwikkelen teneinde dit, na de beëindiging van de overeenkomsten, commercieel te exploiteren.”

Dit lijkt niet geheel te stroken met de onlangs door het Europees Hof van Justitie gegeven uitleg aan de Softwarerichtlijn. Daarin werd namelijk als volgt geoordeeld:

“It must therefore be held that the copyright in a computer program cannot be infringed where, as in the present case, the lawful acquirer of the licence did not have access to the source code of the computer program to which that licence relates, but merely studied, observed and tested that program in order to reproduce its functionality in a second program.”

Het staat EuroPsyche dus in beginsel vrij om vergelijkbare of zelfs dezelfde software te creëren – ook als ze de functionaliteit en werking van de oorspronkelijke software hebben afgekeken – zolang ze daarbij de broncode maar niet kopiëren. Maar de rechtbank stelt niet vast dat EuroPsyche de broncode van de Fides software heeft gebruikt.
Wel erkent EuroPsyche dat zij schermafdrukken van de software heeft gemaakt en deze heeft gestuurd naar een derde partij, die de vervangende software voor EuroPsyche ontwikkelt. Hierin zou wel een inbreuk op de auteursrechten van Fides gelegen kunnen zijn, maar daar gaat de rechtbank verder niet op in. Overigens, het argument van EuroPsyche dat het haar vrij staat om  - voor een ieder publiekelijk toegankelijke – schermafdrukken van de Fides software te sturen en te bespreken met de ontwikkelaar, snijdt wat mij betreft geen hout. Het feit dat het publiekelijk toegankelijk is wil natuurlijk niet zeggen dat je het mag kopiëren.  

BRON: blogit.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.