NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Bewijs dat algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld

Bewijs dat algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld

Algemene voorwaarden dienen tijdig ter hand te worden gesteld. Een harde regel, met harde consequenties indien daaraan niet is voldaan. Ik heb daar al vaker op gewezen.

Maar hoe bewijs je nu als gebruiker van algemene voorwaarden, dat jouw contractspartij ze daadwerkelijk tijdig heeft ontvangen. In deze uitspraak van de rechtbank Almelo worden de regels omtrent terhandstelling en relevante Hoge Raad uitspraken dienaangaande nog eens handig op een rijtje gezet. Ik volsta met het noemen van de relevante passages uit het vonnis.

De feiten zijn als volgt:
"In de door KPN met [gedaagde] gesloten overeenkomst is onder het kopje ‘akkoordverklaring’ de volgende tekst opgenomen:
‘Op deze aanvraag en de tot stand te brengen overeenkomst(en) zijn de “Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten” van KPN Mobile The Netherlands (…) van toepassing. (…) Door ondertekening van dit formulier verklaart de Contractant de betreffende voorwaarden te hebben ontvangen en hiermee in te stemmen. Een extra exemplaar kunt u downloaden via www.kpn.com of aanvragen via telefoonnummer 1200 (…)”. In de ruimte onder deze verklaring heeft [gedaagde] zijn handtekening gezet. "

De rechtsregels zijn als volgt:
"Artikel 6:233 onder b BW bepaalt dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.
Artikel 6:234 lid 1 onder a BW bepaalt dat de gebruiker aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid heeft geboden indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld.
Artikel 157 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat een schriftelijke partijverklaring tegenover de wederpartij in beginsel dwingend bewijs oplevert van de waarheid van die verklaring.
Artikel 151 lid 2 Rv bepaalt dat het een partij vrijstaat tegenbewijs te leveren, ook tegen dwingend bewijs."

De relevante Hoge Raad uitspraken zijn volgens de rechtbank de volgende:
"Ingevolge het arrest van de Hoge Raad d.d. 11 juli 2008 (NJ 2008, 416) rust op de gebruiker de bewijslast omtrent de met een beroep op het bepaalde in artikel 6:233 onder b BW, juncto artikel 6:234 lid 1 BW onder a betwiste terhandstelling van de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad d.d. 21 september 2007 (NJ 2009, 50) levert een door de wederpartij ondertekende verklaring dat hij de algemene voorwaarden heeft ontvangen dwingend bewijs op in de zin van artikel 157 lid 2 Rv."

Dit alles toegepast op de casus leidt volgens de rechtbank tot de volgende slotsom:
"Toegepast op het onderhavige geschil betekent dat het volgende. [gedaagde] heeft door ondertekening van het aanvraagformulier verklaard dat hij de “Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten” van KPN heeft ontvangen. Deze verklaring levert dwingend bewijs op van de waarheid van die verklaring. Het staat [gedaagde] niettemin vrij tegenbewijs te leveren. Hij heeft echter geen bijzondere feiten en omstandigheden gesteld die erop zouden kunnen duiden dat in afwijking van de ondertekende verklaring de Algemene Voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. [gedaagde] volstaat slechts met de stelling dat hij de Algemene Voorwaarden niet eerder dan bij dagvaarding heeft ontvangen. In die omstandigheden is er voor bewijslevering door [gedaagde] naar het oordeel van de rechtbank geen plaats.
Voorts overweegt de rechtbank in dit verband nog het volgende. KPN heeft gesteld dat sinds 1 juni 2001 bij het verstrekken van een SIM-kaart een set algemene voorwaarden in de verpakking wordt bijgesloten. [gedaagde], die blijkens de overeenkomst tevens een SIM-kaart heeft ontvangen, heeft deze stelling niet, althans onvoldoende gemotiveerd, bestreden. "

Lees hier de uitspraak.


 

 

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.