NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Beter een gerichte bevriesplicht, dan een brede bewaarplicht

Beter een gerichte bevriesplicht, dan een brede bewaarplicht

Europa kan beter een gerichte “bevriesplicht” van internetverkeersgegevens hanteren, dan de huidige brede bewaarplicht. Dat adviseert digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom de Europese Commissie.

Op grond van de huidige bewaarplicht, moeten internet providers verplicht maandenlang data over het gebruik van telefonie en internet van hun gebruikers opslaan. Dit komt erop neer dat providers bijhouden met wie hun gebruikers op welk moment contact hebben en welke websites zij wanneer  bezoeken. Doel van de bewaarplicht is het effectief bestrijden van criminaliteit. Tot op heden is echter nog niet aangetoond dat de verplichte opslag van gebruik- en verkeersgegevens ook daadwerkelijk bijdraagt aan deze doelstelling.

Dit feit, samen met de evidente privacy-implicaties van de bewaarplicht – dat het op grote schaal bewaren van gegevens van miljoenen internetgebruikers indruist tegen de fundamentele rechten op privacy en databescherming, moge duidelijk zijn – heeft ertoe geleid dat de bewaarplicht al geruime tijd voorwerp is van veel kritiek.  De hoogste Duitse rechter heeft de bewaarplicht onlangs als “ongrondwettig” bestempeld.  En Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) heeft verklaard de Richtlijn Bewaarplicht Verkeersgegevens (de grondslag voor de bewaarplicht) opnieuw te willen toetsen aan de fundamentele grondrechten.

Andere partijen – zoals opsporingsdiensten – pleiten juist voor een uitbreiding van de huidige bewaarplicht.

De Europese Commissie is momenteel bezig met een herziening van de Richtlijn Bewaarplicht Verkeersgegevens. Zij onderzoekt daarbij onder meer als alternatief voor de huidige bewaarplicht een “gerichte bevries- en bewaarplicht”. Over een dergelijke bevriesplicht heeft de Commissie onlangs advies ingewonnen bij Bits of Freedom.

Bits of Freedom is principieel tegen de huidige bewaarplicht, die wat haar betreft moet worden afgeschaft. Het gericht bevriezen van gegevens kan mogelijk wel een alternatief zijn, zo luidt de conclusie van Bits of Freedom, mits een dergelijke “bevriesplicht” met de nodige waarborgen wordt omkleed.

Anders dan onder de huidige bewaarplicht (waarbij de gegevens van álle 500 miljoen Europese burgers worden bewaard), zou data onder een “gerichte bevriesplicht” alleen mogen worden opgeslagen op grond van een concrete verdenking van een specifieke verdachte.  

Het gericht bevriezen zou dus een alternatief kunnen zijn voor de huidige bewaarplicht. Maar – zo stelt Bits of Freedom –in elk concreet geval moet wel de noodzaak van de gegevensopslag (en dus de privacy-beperking) worden aangetoond. Zo zou een bevel tot opslag van gegevens alleen moet kunnen worden gedaan door een bevoegde autoriteit die, ten aanzien van een specifiek persoon aangeeft welke data bewaard moet worden voor welke duur en op grond van welke juridische grondslag. Bovendien mogen de opsporingsdiensten niet zonder meer over de opgeslagen gegevens beschikken. Slechts als dit in een concreet geval noodzakelijk mocht zijn, kan de politie de gegevens opvragen in het kader van haar onderzoek. Ook dit verzoek moet zij echter goed specificeren en motiveren.

Het is te hopen dat de Europese Commissie het advies van Bits of Freedom ter harte neemt. Een “bevriesplicht” zou onmiskenbaar een stap in de goede richting zijn. Waar de huidige bewaarplicht vereist dat de internet- en telefoniegegevens van alle Europeanen worden opgeslagen, wordt deze plicht onder de gerichte bevriesplicht teruggebracht tot enkele specifieke gevallen. Tot op heden lijkt de Commissie zich echter nog niet veel aan te trekken van de kritiek op de bewaarplicht. Sterker nog, uit eerder gelekte documenten blijkt zelfs dat zij voornemens is de bewaarplicht te behouden en mogelijk zelfs uit te breiden. Wellicht echter dat zij – na het advies van Bits of Freedom – het gericht bevriezen van gegevens als serieus alternatief voor de bewaarplicht zal overwegen.

BRON: Bits of Freedom, Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.