NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Beoordelingsmarge rechter bij volledige proceskosten (1019h RV.)

Beoordelingsmarge rechter bij volledige proceskosten (1019h RV.)

Bij de handhaving van rechten van intellectuele eigendom bestaat de mogelijkheid om de daadwerkelijke proceskosten vergoed te krijgen, althans om die vergoeding te vorderen. Inmiddels is in de rechtspraak een indicatietarief ontwikkeld voor deze daadwerkelijke proceskosten. Hierbij wordt, kort gezegd, door de rechter gekeken naar de mate van complexiteit. Het Hof Leeuwarden heeft zich recent uitgelaten over de beoordelingsmarge van de rechter bij verzoek tot een volledige proceskomstenvergoeding. Het Hof kijkt naar drie aspecten: (i) kon er in beroep nog worden geklaagd over het oordeel van de kortgeding rechter in eerste aanleg, (ii) heeft de rechter inderdaad een marge, en (iii) was het oordeel van de rechter terecht, namelijk in dit geval dat er geen aanleiding was om van die indicatietarieven af te wijken.

De eerste vraag is meer van procestechnische aard. Het antwoord van het Hof luidt "ja". Het hof overweegt daartoe: "naar het oordeel van het hof dient dit bezwaar van Bi-Wear in de memorie van antwoord als een incidentele grief te worden beschouwd die in de gegeven omstandigheden toelaatbaar is. De Culinaire Makelaar heeft immers door het instellen van hoger beroep en de daarin geformuleerde bezwaren tegen de proceskostenveroordeling in eerste aanleg het debat hierover heropend. Naar het oordeel van het hof had De Culinaire Makelaar er dus op bedacht moeten zijn dat Bi-Wear dit onderdeel van haar oorspronkelijke eis alsnog in hoger beroep aan de orde zou willen stellen en had zij dit ook in de bedoelde passage in de memorie van antwoord moeten lezen. Bovendien heeft De Culinaire Makelaar bij pleidooi de gelegenheid gehad hierop te reageren."

Ook op de tweede vraag luidt het antwoord "ja". Het Hof overweegt: "de incidentele grief van Bi-Wear houdt in dat de voorzieningenrechter ten onrechte de proceskosten heeft gecompenseerd in de zin dat De Culinaire Makelaar slechts de helft van de kosten van Bi-Wear dient te vergoeden. Volgens Bi-Wear had de voorzieningenrechter, nu het hier ging om een kostenveroordeling in de zin van 1019h Rv., niet de bevoegdheid de kosten te compenseren. Het hof kan Bi-Wear hierin niet volgen. De toepasselijkheid van artikel 1019h Rv. tast de beoordelingsmarge van de rechter met betrekking tot een veroordeling in de proceskosten immers niet aan. Dat de rechter de bevoegdheid heeft een weersproken vordering te matigen volgt ook uit (de tekst van) artikel 1019h Rv. waarin is bepaald dat alleen die proceskosten voor vergoeding in aanmerking die "redelijk en evenredig" zijn en alleen voor zover de billijkheid zich daartegen niet verzet. Deze bevoegdheid volgt tevens uit artikel 237 Rv."

Het antwoord op de laatste vraag luidt "ja"en "nee", maar eigenlijk dat de rechter terecht mocht uitgaan vande Indicatietarieven in Intellectuele Eigendomszaken. Het Hof overweegt: "de klacht van Bi-Wear dat de voorzieningenrechter de proceskosten ten onrechte heeft gecompenseerd, is naar het oordeel van het hof in zoverre terecht voorgedragen nu Bi-Wear op de hoofdpunten van het geschil - de vraag naar de auteursrechtelijke bescherming van de kledingsstukken en de inbreuk die daarop door de De Culinaire Makelaar wordt gemaakt - in het gelijk is gesteld. De klacht kan evenwel niet tot vernietiging van het dictum leiden nu Bi-Wear op dit punt in hoger beroep alsnog deels in het ongelijk wordt gesteld. De klacht met betrekking tot de hoogte van proceskosten in eerste aanleg, kan evenmin tot vernietiging van het dictum leiden. Naar het oordeel van het hof is de voorzieningenrechter terecht uitgegaan van de Indicatietarieven in Intellectuele Eigendomszaken. De door Bi-Wear aangevoerde argumenten tegen toepassing van de indicatietarieven vormen voor het hof onvoldoende reden om van de indicatietarieven af te wijken nu, die argumenten (waaronder het uurtarief van de advocaat en de draagkracht van partijen) in de vaststelling van de indicatietarieven zijn verdisconteerd."

Lees hier het arrest.
 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.