NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Amerikaanse Court of Appeals: You Tube mogelijk toch aansprakelijk voor auteursrechtinbreuken

Amerikaanse Court of Appeals: You Tube mogelijk toch aansprakelijk voor auteursrechtinbreuken

Drie jaar geleden spande het Amerikaanse mediabedrijf Viacom een rechtszaak aan tegen videoplatform You Tube, waarin zij laatstgenoemde aansprakelijk stelde en een schadevergoeding van $1 miljard eiste, omdat You Tube bewust zou toelaten dat via haar platform auteursrechtelijk beschermde filmpjes worden verspreid. Zoals bekend, biedt You Tube een dienst aan waarmee gebruikers gratis videobestanden kunnen uploaden. Een deel van de filmpjes op You Tube is auteursrechtelijk beschermd.

Eerder, in 2010, wees het New York District Court de vordering van Viacom af. Alhoewel een (aanzienlijk) deel van de filmpjes op You Tube auteursrechtelijk beschermd is, was You Tube volgens het District Court niet aansprakelijk, ondanks het feit dat zij in zijn algemeenheid op de hoogte was van het feit dat haar dienst door sommigen werd gebruikt om inbreukmakende filmpjes te verspreiden en ondanks het feit dat haar succes in ieder geval voor een deel gestoeld was op de aanwezigheid van inbreukmakend materiaal. Het District Court hechtte in het vonnis veel waarde aan het feit dat You Tube aantoonbaar filmpjes verwijdert na daartoe strekkende verzoeken van de rechthebbenden. You Tube kon volgens de rechter worden aangemerkt als host in de zin van §512 van de Digitial Millenium Copyright Act (DMCA). En met de door haar ingestelde notice-and-takedown procedure voldeed zij aan de vereisten die de DMCA aan hosting providers stelt.[1] Het District Court overwoog:  

If a service provider knows (from notice from the owner, or a “red flag”) of specific instances of infringement, the provider must promptly remove the infringing material. If not, the burden is on the owner to identify the infringement. General knowledge that infringement is “ubiquitous” does not impose a duty on the service provider to monitor or search its service for infringements.”

 

Viacom is van dit vonnis in hoger beroep gedaan, waarin afgelopen week uitspraak kwam van het Court of Appeals for the Second Circuit. Deze uitspraak van het Appeals Court blaast de aansprakelijkheidsclaim van Viacom tegen You Tube nieuw leven in, want het Appeals Court  verwijst de zaak terug naar het District Court. Dit omdat, aldus het Hof, twijfel bestaat over de vraag of You Tube inderdaad een beroep kan doen op de hosting safe harbor van de DMCA:

 

We conclude that the district court correctly held that the [...] safe harbor requires knowledge or awareness of specific infringing activity, but we vacate the order granting summary judgment because a reasonable jury could find that YouTube had actual knowledge or awareness of specific infringing activity on its website."

 Volgens het Appeals Court is niet uitgesloten dat You Tube “might have wilfully turned a blind eye to what its users were doing”. Het District Court moet daarom van het Hof nogmaals onderzoeken of You Tube adequaat reageert op de auteursrechtinbreuken op haar platform.

 

De uitkomst van Viacom/ You Tube-zaak is zeer belangrijk voor (Amerikaanse) User Generated Content sites. Persoonlijk hoop ik dat het District Court (wederom) zal oordelen dat You Tube kan worden aangemerkt als host in de zin van de DMCA. Mijns inziens voldoet You Tube zonder meer aan de daaraan gestelde voorwaarden, nu zij zelf geen auteursrechtelijk beschermde filmpjes plaatst (dit doen immers de gebruikers), auteursrechtinbreuken niet promoot en voorziet in een effectieve notice-and-takedown procedure.

Zou het District Court oordelen dat You Tube niet kan worden aangemerkt als host, dan betekent dit dat User Generated Content sites als You Tube zelf aansprakelijk zouden zijn voor de inbreuken gepleegd door hun gebruikers, welke aansprakelijkheid slechts zou kunnen worden voorkomen door de site actief te censureren. Waarschijnlijker is dat User Generated Content sites simpelweg niet meer zouden bestaan zonder de bescherming van safe harbor provisions.
Dat dit onwenselijk is, behoeft weinig toelichting. Een actieve monitor- of filterverplichting is namelijk in strijd met de informatie- en communicatievrijheid en de vrije ontwikkeling van (communicatie)technologieën. Ik wacht de uiteindelijke uitspraak dan ook met spanning af.[1] Ter info: Paragraaf 512 van de Digital Millennium Copyright ACT (DMCA) schept – net als de daarop gebaseerde Europese richtlijn Elektronische handel – een aantal safe harbors voor bepaalde afgebakende activiteiten van zogenaamde service providers. Net als de richtlijn beperkt de DMCA de aansprakelijkheid van providers die slechts passief zijn betrokken bij het internetverkeer (mere conduits), die materiaal tijdelijk opslaan (caching) en die op verzoek informatie opslaan of websites hosten (hosting).

BRON: Future of Copyright


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.