NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Aanvang cooling off bij koop op afstand

Aanvang cooling off bij koop op afstand

Bij een koop op afstand, heb je bedenktijd om de koop alsnog te annuleren. De wet noemt 7 werkdagen (en die termijn kan onder omstandigheden worden verlengd naar 3 maanden). Bij koop van een zaak, vangt de termijn aan bij ontvangst van de zaak. Bij diensten vangt de termijn in principe aan bij het sluiten van de overeenkomst. Dat staat allemaal in de wet.

De kantonrechter te Arnhem moest de aanvang van de cooling off termijn bij diensten onlangs toetsen in een geschil tussen Tele2 en een - vermoedelijk - consument. De rechter vindt de aanvangstermijn bij diensten echter - naar zijn voorlopig oordeel - niet redelijk, mede gezien de Europese richtlijn die tot de wet koop of afstand heeft geleid. Opvallend. De wet is immers duidelijk op dit punt.

De kantonrechter overweegt daartoe als volgt.

"Zoals hiervoor is overwogen is tussen partijen een overeenkomst tot het verlenen van diensten op afstand gesloten. Volgens het bepaalde in artikel 46i lid 6 Boek 7 BW begint de termijn waarbinnen de consument de overeenkomst kan opzeggen te lopen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst. In dit geval beschikte [De Klant] pas na afloop van deze termijn over een (uitsluitend) door de aanbieder van de dienst te leveren (verplicht) hulpmiddel, het modem, en kon [De Klant] pas na aansluiting van dit hulpmiddel en aansluiting op het netwerk door de aanbieder over de betreffende dienst beschikken. Pas op dat moment kon zij beoordelen of zij gebruik wil maken van deze dienst.

Naar het – voorlopig – oordeel van de kantonrechter strookt dit niet met de gedachte van de Richtlijn. De gedachte achter de bedenktijd is dat de consument, die niet in staat is om het product daadwerkelijk te bekijken en te beoordelen of van de aard van de dienst(verlening) kennis te nemen, de mogelijkheid moet hebben om te beoordelen of het product of de dienst(verlening) aan zijn verwachtingen beantwoordt, en zo niet de overeenkomst binnen een redelijke termijn kan ontbinden. In dit verband wordt verwezen naar overweging 14 van de pre-ambule bij de Richtlijn:
Overwegende dat het de consument vóór de sluiting van de overeenkomst niet mogelijk is daadwerkelijk het product te zien of van de aard van de dienstverrichting kennis te nemen; dat het, tenzij anderszins in deze richtlijn bepaald, wenselijk is te voorzien in een herroepingsrecht.; (…)

[De Klant] heeft pas van de aard van de dienst(verlening) kennis kunnen nemen na ontvangst en installatie van het door Tele2 ter beschikking gestelde modem en de aansluiting door Tele2 op haar netwerk.

Het lijkt dan ook meer met de gedachte van de Richtlijn te stroken om de bedenktermijn pas in te laten gaan nadat Tele2 [De Klant] toegang heeft verleend op haar netwerk, onverminderd het recht van [De Klant] om de overeenkomst al eerder te ontbinden."

Het is nu aan Tele2 om te reageren op deze voorlopige zienswijze van de kantonrechter. Wordt vervolgd dus - tenzij de zaak wordt geschikt uiteraard.

Lees hier het vonnis. 
 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.